Privacy policy

 

PRIVACYVERKLARING THE GIFT

 

The Gift is een in de gemeente Dijk en Waard gevestigde onderneming gericht op de ontwikkeling en (zakelijke) verkoop van producten op het gebied van reizen, home & deco, outdoor, sport, elektronica en cosmetica, al dan niet met gebruikmaking van een private label en/of verkocht onder de (merk)namen Norländer, JENS Living, KUMAI en/of BRAINZ.

De onderneming van The Gift wordt gedreven in de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam The Gift Groothandel B.V. en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 34090280. De contactgegevens van The Gift zijn als volgt:

 

The Gift Groothandel B.V. Kokkel 6

1723 HX, Noord-Scharwoude

+31 0 226 381010

info@thegift.nl

Doel van deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring licht The Gift onder meer toe welke persoonsgegevens zij in het kader van de uitoefening van haar onderneming verwerkt, voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast licht The Gift onder meer toe welke rechten een betrokkene heeft. Dit alles in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG).

 

Verwerking van persoonsgegevens

De door The Gift aangeboden producten worden hoofdzakelijk verkocht via een door The Gift ontwikkelde webapplicatie; www.thegift.nl (hierna te noemen: Website). The Gift biedt haar producten exclusief aan haar partners aan en haar producten zijn bijvoorbeeld zonder een persoonlijk account op de Website niet te verkrijgen. Om een account te verkrijgen op de Website dient een partner hier een aanvraag voor in te dienen. The Gift verzamelt dan ook persoonsgegevens en beoogt dit met de grootst mogelijke zorg te doen en in overeenstemming met de AVG. Daarnaast kan het zijn dat The Gift via een andere manier ook persoonsgegevens verwerkt. Dit gaat dan echter om een minimale verwerking van persoonsgegevens, denk aan een (bedrijfs)naam, e-mailadres en telefoonnummer ingeval een betrokkene contact met The Gift opneemt. Veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens zijn in ieder geval het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en wissen c.q. vernietigen van persoonsgegevens. The Gift neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

 

 

Privacyverklaring The Gift

 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Gift) tussen zit.

Social media

Er zijn op de Website wél één of meerdere social media-knoppen opgenomen. Indien een betrokkene op één van deze knoppen drukt, worden zijn of haar persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. The Gift adviseert in dat geval dan ook om de desbetreffende privacy verklaringen van deze social media platformen in te zien, daar waar The Gift daar geen invloed op heeft.

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens handelt The Gift daarbij in beginsel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In het geval The Gift niet het doel en/of de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, handelt zij als verwerker in de zin van de AVG.

Partners en Derden

De personen van wie The Gift persoonsgegevens verwerkt zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Partners van The Gift (hierna te noemen: Partners); en
 • Websitegebruikers en overige betrokkenen (hierna te noemen: Derden).

 

The Gift verzamelt deze persoonsgegevens van Partners en Derden op een aantal manieren, meer in het concreet gaat het om de volgende manieren:

 • Wanneer de desbetreffende betrokkene (lees: degene van wie The Gift persoonsgegevens verwerkt) persoonsgegevens via de Website, via e-mail of anderszins aan The Gift heeft verstrekt (bijvoorbeeld door een aanvraag in te dienen voor een gebruikersaccount);
 • Wanneer de desbetreffende betrokkene contact opneemt met The Gift met een verzoek om informatie over bijvoorbeeld de producten van The Gift. Dit kan zowel via de Website, per e-mail of anderszins zijn;
 • Wanneer de desbetreffende betrokkene gebruik maakt van de Website;
 • Voor controle doeleinden en voor de beveiliging van de Website en/of de Website.
 • Wanneer derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen persoonsgegevens aan The Gift verstrekt; en
 • Doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de desbetreffende betrokkene van de Website van The Gift, onder andere via cookies.

 

De persoonsgegevens die The Gift verwerkt van Partners hebben betrekking op de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam;
 • NAW-gegevens;
 • (E-mail)adres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalinformatie;
 • Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van een Partner, zoals een IP-adres;
 • Communicatievoorkeuren van een Partner;
 • Informatie verkregen via cookies over het surfgedrag van een Partner; en
 • Overige gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is gelet op wet - en regelgeving.

De persoonsgegevens die The Gift verwerkt van Derden hebben betrekking op de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam;
 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die een derde in het vrije veld invult;
 • Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van een Derde, zoals een IP-adres;
 • Communicatievoorkeuren van een Derde;
 • Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van een Derde; en
 • Overige gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is gelet op wet - en regelgeving.

Deze persoonsgegevens worden door The Gift verwerkt om producten te kunnen leveren en/of haar werkzaamheden en/of diensten te kunnen uitvoeren en zijn noodzakelijk voor een goede uitoefening van haar onderneming. The Gift streeft er daarbij naar om zich uitsluitend te beperken tot het verwerken van de minimale hoeveelheid aan persoonsgegevens die nodig zijn om haar producten te leveren en/of werkzaamheden en/of diensten te kunnen uitvoeren.

 

Nu een betrokkene in de gelegenheid is om een vrij veld in te vullen als hij/zij contact met The Gift opneemt, kan het voorkomen dat The Gift ongevraagd andere persoonsgegevens ontvangt dan noodzakelijk. Gelet op het feit dat deze (eventueel zelfs bijzondere) persoonsgegevens in beginsel niet gebruikt worden voor de levering van producten en/of uitvoering van werkzaamheden en/of diensten van The Gift, zullen deze persoonsgegevens in beginsel ook niet verder verwerkt worden door The Gift. In het geval deze persoonsgegevens wél verder gebruikt c.q. verwerkt worden door The Gift, dan is dit uitsluitend met toestemming van de desbetreffende betrokkene en uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met deze betrokkene.

 

 

Verplichte persoonsgegevens

Het kan ook zijn dat een betrokkene verplicht is om bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken aan The Gift. In dat geval zal hij/zij geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer hij/zij deze persoonsgegevens niet verstrekt. Een betrokkene is namelijk nooit verplicht om persoonsgegevens aan The Gift te verstrekken, maar de mogelijkheid bestaat dat als een betrokkene bepaalde – door The Gift als verplicht aangemerkte – persoonsgegevens niet verstrekt, The Gift een betrokkene niet kan voorzien van haar producten, werkzaamheden en/of diensten.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

The Gift verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen uitsluitend op basis van één van de grondslagen uit de AVG. Deze grondslagen zijn als volgt:

 • Toestemming van een betrokkene;
 • Uitvoering van een overeenkomst met een betrokkene;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang van The Gift of een derde.

 

Zoals gesteld verwerkt The Gift bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen en/of die van derden. De gerechtvaardigde belangen van The Gift zijn onder andere (maar niet beperkt tot): marketing doeleinden, reclame, onderzoek van eigen producten, werkzaamheden en/of diensten, IT-beheer- en beveiliging en het delen met aan The Gift gelieerde ondernemingen.

Partners

The Gift verwerkt persoonsgegevens van Partners voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

 

Doel

Grondslag

Het aanbieden en leveren van haar producten, werkzaamheden en/of diensten of het onderhouden van een relatie met een Partner, het aanbieden van klantenservice of ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten, werkzaamheden en/of diensten van The Gift.

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang van The Gift.

Verbetering van de Website en/of de aangeboden producten, werkzaamheden en/of

-     Uitvoering van de overeenkomst;

 

 

diensten van The Gift, onder meer door een analyse van het gebruik ervan.

-     Gerechtvaardigd belang van The Gift.

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met een Partner, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over de (nieuwe) producten, werkzaamheden en/of diensten van The Gift of het reageren op vragen en verzoeken van een Partner.

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang van The Gift.

Het uitvoeren van een overeenkomst met een Partner en het leveren van producten van The Gift.

-     Uitvoering van de overeenkomst.

Het financieel afhandelen van een overeenkomst met een Partner en het daarbij behorende beheer en facturatie.

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang van The Gift.

Intern beheer.

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Wettelijke plicht.

Het versturen van de nieuwsbrief van The Gift.

 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Toestemming van een Partner.

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van een Partner, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over een Partner te verzamelen.

 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Toestemming van een Partner.

De uitvoering of toepassing van wet - en regelgeving.

-     Wettelijke plicht.

 

Derden

The Gift verwerkt persoonsgegevens van Derden voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

 

Doel

Grondslag

Het aanbieden en onderhouden van de Website, producten, werkzaamheden en/of diensten, het aanbieden van klantenservice of ondersteuning en verwerking van onder meer aanvraagverzoeken.

 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Toestemming van een Derde.

Verbetering van de Website onder meer door een analyse van het gebruik ervan.

 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Toestemming van een Derde.

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met een Derde of het reageren op vragen en verzoeken van een Derde.

 • Toestemming van een Derde;
 • Gerechtvaardigd belang van The Gift.

Intern beheer.

 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Wettelijke plicht.

Het versturen van de nieuwsbrief van The Gift.

 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Toestemming van een Derde.

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van een Derde, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over een Derde te verzamelen.

 • Gerechtvaardigd belang van The Gift;
 • Toestemming van een Derde.

De uitvoering of toepassing van wet - en regelgeving.

-     Wettelijke plicht.

 

Delen van persoonsgegevens

The Gift zal de persoonsgegevens van betrokkenen in beginsel niet aan derden partijen verstrekken, tenzij:

 • De persoonsgegevens worden verstrekt aan door The Gift ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants en/of advocaten;
 • The Gift op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten;
 • De persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot een aan The Gift geallieerde onderneming en/of derde of binnen de vennootschap van The Gift;
 • Een betrokkene toestemming aan The Gift heeft gegeven om persoonsgegevens te delen met een door The Gift in te schakelen derde partij.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door The Gift worden verwerkt en met inachtneming van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en de AVG. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. The Gift is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen.

Delen buiten de Europees Economische Ruimte

Om producten, werkzaamheden en/of diensten te kunnen leveren, kan The Gift genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europees Economische Ruimte. In beginsel doet The Gift dit niet, maar wanneer dit het geval is, treft The Gift alle passende waarborgen om de persoonsgegevens op een rechtmatige wijze door te geven aan dergelijke landen. Dit kan The Gift doen door een – door de Europese Commissie of nationale toezichthouder goedgekeurd (model)contract – te sluiten met de ontvanger indien dit noodzakelijk is. Nogmaals, The Gift heeft niet het voornemen om persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte te delen.

Cookies

The Gift maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst door Websites op de computer of randapparatuur waarmee een betrokkene een Website bezoekt. Met deze cookies verzamelt The Gift, overeenkomstig de door een betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van een betrokkene op de Website en websites van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van een betrokkene worden verzameld terwijl een betrokkene de Website

 

gebruikt of als deze op de achtergrond draait op het apparaat van een betrokkene. Deze gegevens kunnen door The Gift worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van een betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van een betrokkene nodig is, zal The Gift die vooraf vragen.

De meest browsers zullen standaard cookies accepteren, maar een betrokkene kan uiteraard ook zelf beslissen of hij/zij cookies wilt accepteren of weigeren. Indien een betrokkene cookies (verwijdert en) uitschakelt, kan dit de functionaliteit van de Website beïnvloeden. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet geheel worden weergegeven of functioneren. Betrokkene kan haar/zijn cookies uitschakelen of verwijderen door de handleiding van uw browser te raadplegen.

 

The Gift maakt in ieder geval gebruik van de volgende cookies:

 • Dynamicweb;
 • Dynamicweb.Session;
 • Dynamicweb.SessionVisitor;
 • Dynamicweb.CookieOptInLevel;
 • DW_Extranet;
 • DW_ExtranetSessionCookie;
 • Dynamicweb:Ecom:Notification;
 • Dynamicweb:Ecom:Cart:CartSavedForLater;
 • Dynamicweb:Ecom:Cart / Dynamicweb:Ecom:Cart*.

Bewaartermijn

 

De persoonsgegevens die The Gift verwerkt zullen niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden worden bewaard, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. De administratieve gegevens bewaart The Gift zeven jaar, daar waar zij daartoe wettelijk verplicht is verder. De gegevens die toezien op het gebruikersaccount van een Partner op de Website worden bewaard zolang het desbetreffende gebruikersaccount actief is.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

The Gift heeft in overeenstemming met de AVG passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van de persoonsgegevens van betrokkenen. Zo beschermt The Gift persoonsgegevens van betrokkenen tegen bijvoorbeeld datalekken. Een datalek is een inbreuk, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Verder heeft The Gift de volgende passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van de persoonsgegevens van betrokkenen:

 

 • Het gebruik maken van persoonlijke accounts;
 • HTTPS security;
 • Beveiliging van haar servers;
 • De computers van The Gift zijn voorzien van een virusscanner en firewall;
 • De medewerkers van The Gift zijn onderworpen aan gedragsregels;
 • Er wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie;
 • De medewerkers van The Gift hebben zich verbonden tot geheimhouding.

Rechten van betrokkenen

 

Een betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Een betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Een betrokkene kan The Gift verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat een betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die The Gift over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door The Gift te laten doorgeven aan een andere partij.

Intrekking toestemming

Indien een betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, heeft betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Gebruik maken van deze rechten

Indien een betrokkene van één of meerdere van de hiervoor genoemde rechten gebruik wenst te maken, of als een betrokkene vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kan een betrokkene contact met The Gift opnemen. De contactgegevens van The Gift staan in de inleiding van deze privacyverklaring beschreven en zijn tevens op de Website te vinden. Een betrokkene kan zich tevens afmelden van de nieuwsbrief van The Gift door een e-mail te sturen aan The Gift.

Afhankelijk van het land waar een betrokkene woont en/of is gevestigd heeft een betrokkene ook nog het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie zie de Website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. In overeenstemming met het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens verzoekt The Gift een betrokkene eerst contact met haar op te nemen, teneinde te bezien of de klacht niet opgelost kan worden.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

The Gift behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op dezelfde pagina als waar deze privacyverklaring te vinden is bekend worden gemaakt. The Gift adviseert een betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt in februari 2024.

Privacyverklaring The Gift
PRIVACYVERKLARING
THE GIFT


The Gift is een in de gemeente Dijk en Waard gevestigde onderneming gericht op de ontwikkeling en (zakelijke) verkoop van producten op het gebied van reizen, home & deco, outdoor, sport, elektronica en cosmetica, al dan niet met gebruikmaking van een private label en/of verkocht onder de (merk)namen Norländer, JENS Living, KUMAI en/of BRAINZ.


De onderneming van The Gift wordt gedreven in de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam The Gift Groothandel B.V. en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 34090280. De contactgegevens van The Gift zijn als volgt:
The Gift Groothandel B.V.
Kokkel 6
1723 HX, Noord-Scharwoude
+31 0 226 381010
info@thegift.nl


Doel van deze privacyverklaring
In deze privacyverklaring licht The Gift onder meer toe welke persoonsgegevens zij in het kader van de uitoefening van haar onderneming verwerkt, voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast licht The Gift onder meer toe welke rechten een betrokkene heeft. Dit alles in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG).


Verwerking van persoonsgegevens
De door The Gift aangeboden producten worden hoofdzakelijk verkocht via een door The Gift ontwikkelde webapplicatie; www.thegift.nl (hierna te noemen: Website). The Gift biedt haar producten exclusief aan haar partners aan en haar producten zijn bijvoorbeeld zonder een persoonlijk account op de Website niet te verkrijgen. Om een account te verkrijgen op de Website dient een partner hier een aanvraag voor in te dienen. The Gift verzamelt dan ook persoonsgegevens en beoogt dit met de grootst mogelijke zorg te doen en in overeenstemming met de AVG. Daarnaast kan het zijn dat The Gift via een andere manier ook persoonsgegevens verwerkt. Dit gaat dan echter om een minimale verwerking van persoonsgegevens, denk aan een (bedrijfs)naam, e-mailadres en telefoonnummer ingeval een betrokkene contact met The Gift opneemt. Veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens zijn in ieder geval het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en wissen c.q. vernietigen van persoonsgegevens. The Gift neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Gift) tussen zit.


Social media
Er zijn op de Website wél één of meerdere social media-knoppen opgenomen. Indien een betrokkene op één van deze knoppen drukt, worden zijn of haar persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. The Gift adviseert in dat geval dan ook om de desbetreffende privacy verklaringen van deze social media platformen in te zien, daar waar The Gift daar geen invloed op heeft.
Voor het verwerken van persoonsgegevens handelt The Gift daarbij in beginsel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In het geval The Gift niet het doel en/of de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, handelt zij als verwerker in de zin van de AVG.


Partners en Derden
De personen van wie The Gift persoonsgegevens verwerkt zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
• Partners van The Gift (hierna te noemen: Partners); en
• Websitegebruikers en overige betrokkenen (hierna te noemen: Derden).
The Gift verzamelt deze persoonsgegevens van Partners en Derden op een aantal manieren, meer in het concreet gaat het om de volgende manieren:
• Wanneer de desbetreffende betrokkene (lees: degene van wie The Gift persoonsgegevens verwerkt) persoonsgegevens via de Website, via e-mail of anderszins aan The Gift heeft verstrekt (bijvoorbeeld door een aanvraag in te dienen voor een gebruikersaccount);
• Wanneer de desbetreffende betrokkene contact opneemt met The Gift met een verzoek om informatie over bijvoorbeeld de producten van The Gift. Dit kan zowel via de Website, per e-mail of anderszins zijn;
• Wanneer de desbetreffende betrokkene gebruik maakt van de Website;
• Voor controle doeleinden en voor de beveiliging van de Website en/of de Website.
• Wanneer derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen persoonsgegevens aan The Gift verstrekt; en
• Doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de desbetreffende betrokkene van de Website van The Gift, onder andere via cookies.

De persoonsgegevens die The Gift verwerkt van Partners hebben betrekking op de volgende categorieën persoonsgegevens:
• (Bedrijfs)naam;
• NAW-gegevens;
• (E-mail)adres;
• Telefoonnummer;
• Betaalinformatie;
• Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van een Partner, zoals een IP-adres;
• Communicatievoorkeuren van een Partner;
• Informatie verkregen via cookies over het surfgedrag van een Partner; en
• Overige gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is gelet op wet - en regelgeving.


De persoonsgegevens die The Gift verwerkt van Derden hebben betrekking op de volgende categorieën persoonsgegevens:
• (Bedrijfs)naam;
• NAW-gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Overige persoonsgegevens die een derde in het vrije veld invult;
• Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van een Derde, zoals een IP-adres;
• Communicatievoorkeuren van een Derde;
• Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van een Derde; en
• Overige gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is gelet op wet - en regelgeving.


Deze persoonsgegevens worden door The Gift verwerkt om producten te kunnen leveren en/of haar werkzaamheden en/of diensten te kunnen uitvoeren en zijn noodzakelijk voor een goede uitoefening van haar onderneming. The Gift streeft er daarbij naar om zich uitsluitend te beperken tot het verwerken van de minimale hoeveelheid aan persoonsgegevens die nodig zijn om haar producten te leveren en/of werkzaamheden en/of diensten te kunnen uitvoeren.


Nu een betrokkene in de gelegenheid is om een vrij veld in te vullen als hij/zij contact met The Gift opneemt, kan het voorkomen dat The Gift ongevraagd andere persoonsgegevens ontvangt dan noodzakelijk. Gelet op het feit dat deze (eventueel zelfs bijzondere) persoonsgegevens in beginsel niet gebruikt worden voor de levering van producten en/of uitvoering van werkzaamheden en/of diensten van The Gift, zullen deze persoonsgegevens in beginsel ook niet verder verwerkt worden door The Gift. In het geval deze persoonsgegevens wél verder gebruikt c.q. verwerkt worden door The Gift, dan is dit uitsluitend met toestemming van de desbetreffende betrokkene en uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met deze betrokkene.

Verplichte persoonsgegevens
Het kan ook zijn dat een betrokkene verplicht is om bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken aan The Gift. In dat geval zal hij/zij geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer hij/zij deze persoonsgegevens niet verstrekt. Een betrokkene is namelijk nooit verplicht om persoonsgegevens aan The Gift te verstrekken, maar de mogelijkheid bestaat dat als een betrokkene bepaalde – door The Gift als verplicht aangemerkte – persoonsgegevens niet verstrekt, The Gift een betrokkene niet kan voorzien van haar producten, werkzaamheden en/of diensten.


Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
The Gift verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen uitsluitend op basis van één van de grondslagen uit de AVG. Deze grondslagen zijn als volgt:
• Toestemming van een betrokkene;
• Uitvoering van een overeenkomst met een betrokkene;
• Voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Gerechtvaardigd belang van The Gift of een derde.


Zoals gesteld verwerkt The Gift bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen en/of die van derden. De gerechtvaardigde belangen van The Gift zijn onder andere (maar niet beperkt tot): marketing doeleinden, reclame, onderzoek van eigen producten, werkzaamheden en/of diensten, IT-beheer- en beveiliging en het delen met aan The Gift gelieerde ondernemingen.


Partners
The Gift verwerkt persoonsgegevens van Partners voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:
Doel Grondslag Het aanbieden en leveren van haar producten, werkzaamheden en/of diensten of het onderhouden van een relatie met een Partner, het aanbieden van klantenservice of ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten, werkzaamheden en/of diensten van The Gift.
- Uitvoering van de overeenkomst;
- Gerechtvaardigd belang van The Gift. Verbetering van de Website en/of de aangeboden producten, werkzaamheden en/of
- Uitvoering van de overeenkomst;

diensten van The Gift, onder meer door een analyse van het gebruik ervan.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift. Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met een Partner, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over de (nieuwe) producten, werkzaamheden en/of diensten van The Gift of het reageren op vragen en verzoeken van een Partner.
- Uitvoering van de overeenkomst;
- Gerechtvaardigd belang van The Gift. Het uitvoeren van een overeenkomst met een Partner en het leveren van producten van The Gift.
- Uitvoering van de overeenkomst. Het financieel afhandelen van een overeenkomst met een Partner en het daarbij behorende beheer en facturatie.
- Uitvoering van de overeenkomst;
- Gerechtvaardigd belang van The Gift. Intern beheer.
- Uitvoering van de overeenkomst;
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Wettelijke plicht. Het versturen van de nieuwsbrief van The Gift.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Toestemming van een Partner. Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van een Partner, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over een Partner te verzamelen.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Toestemming van een Partner. De uitvoering of toepassing van wet - en regelgeving.
- Wettelijke plicht.
-6-
Derden
The Gift verwerkt persoonsgegevens van Derden voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:
Doel Grondslag Het aanbieden en onderhouden van de Website, producten, werkzaamheden en/of diensten, het aanbieden van klantenservice of ondersteuning en verwerking van onder meer aanvraagverzoeken.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Toestemming van een Derde. Verbetering van de Website onder meer door een analyse van het gebruik ervan.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Toestemming van een Derde. Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met een Derde of het reageren op vragen en verzoeken van een Derde.
- Toestemming van een Derde;
- Gerechtvaardigd belang van The Gift. Intern beheer.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Wettelijke plicht. Het versturen van de nieuwsbrief van The Gift.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Toestemming van een Derde. Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van een Derde, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over een Derde te verzamelen.
- Gerechtvaardigd belang van The Gift;
- Toestemming van een Derde. De uitvoering of toepassing van wet - en regelgeving.
- Wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens
The Gift zal de persoonsgegevens van betrokkenen in beginsel niet aan derden partijen verstrekken, tenzij:
• De persoonsgegevens worden verstrekt aan door The Gift ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants en/of advocaten;
• The Gift op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten;
• De persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot een aan The Gift geallieerde onderneming en/of derde of binnen de vennootschap van The Gift;
• Een betrokkene toestemming aan The Gift heeft gegeven om persoonsgegevens te delen met een door The Gift in te schakelen derde partij.
Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door The Gift worden verwerkt en met inachtneming van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en de AVG. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. The Gift is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen.
Delen buiten de Europees Economische Ruimte
Om producten, werkzaamheden en/of diensten te kunnen leveren, kan The Gift genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europees Economische Ruimte. In beginsel doet The Gift dit niet, maar wanneer dit het geval is, treft The Gift alle passende waarborgen om de persoonsgegevens op een rechtmatige wijze door te geven aan dergelijke landen. Dit kan The Gift doen door een – door de Europese Commissie of nationale toezichthouder goedgekeurd (model)contract – te sluiten met de ontvanger indien dit noodzakelijk is. Nogmaals, The Gift heeft niet het voornemen om persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte te delen.
Cookies
The Gift maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst door Websites op de computer of randapparatuur waarmee een betrokkene een Website bezoekt. Met deze cookies verzamelt The Gift, overeenkomstig de door een betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van een betrokkene op de Website en websites van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van een betrokkene worden verzameld terwijl een betrokkene de Website

gebruikt of als deze op de achtergrond draait op het apparaat van een betrokkene. Deze gegevens kunnen door The Gift worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van een betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van een betrokkene nodig is, zal The Gift die vooraf vragen.
De meest browsers zullen standaard cookies accepteren, maar een betrokkene kan uiteraard ook zelf beslissen of hij/zij cookies wilt accepteren of weigeren. Indien een betrokkene cookies (verwijdert en) uitschakelt, kan dit de functionaliteit van de Website beïnvloeden. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet geheel worden weergegeven of functioneren. Betrokkene kan haar/zijn cookies uitschakelen of verwijderen door de handleiding van uw browser te raadplegen.
The Gift maakt in ieder geval gebruik van de volgende cookies:
• Dynamicweb;
• Dynamicweb.Session;
• Dynamicweb.SessionVisitor;
• Dynamicweb.CookieOptInLevel;
• DW_Extranet;
• DW_ExtranetSessionCookie;
• Dynamicweb:Ecom:Notification;
• Dynamicweb:Ecom:Cart:CartSavedForLater;
• Dynamicweb:Ecom:Cart / Dynamicweb:Ecom:Cart*.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens die The Gift verwerkt zullen niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden worden bewaard, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. De administratieve gegevens bewaart The Gift zeven jaar, daar waar zij daartoe wettelijk verplicht is verder. De gegevens die toezien op het gebruikersaccount van een Partner op de Website worden bewaard zolang het desbetreffende gebruikersaccount actief is.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
The Gift heeft in overeenstemming met de AVG passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van de persoonsgegevens van betrokkenen. Zo beschermt The Gift persoonsgegevens van betrokkenen tegen bijvoorbeeld datalekken. Een datalek is een inbreuk, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Verder heeft The Gift de volgende passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van de persoonsgegevens van betrokkenen:

• Het gebruik maken van persoonlijke accounts;
• HTTPS security;
• Beveiliging van haar servers;
• De computers van The Gift zijn voorzien van een virusscanner en firewall;
• De medewerkers van The Gift zijn onderworpen aan gedragsregels;
• Er wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie;
• De medewerkers van The Gift hebben zich verbonden tot geheimhouding.
Rechten van betrokkenen
Een betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Een betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Een betrokkene kan The Gift verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat een betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die The Gift over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door The Gift te laten doorgeven aan een andere partij.
Intrekking toestemming
Indien een betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, heeft betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Gebruik maken van deze rechten
Indien een betrokkene van één of meerdere van de hiervoor genoemde rechten gebruik wenst te maken, of als een betrokkene vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kan een betrokkene contact met The Gift opnemen. De contactgegevens van The Gift staan in de inleiding van deze privacyverklaring beschreven en zijn tevens op de Website te vinden. Een betrokkene kan zich tevens afmelden van de nieuwsbrief van The Gift door een e-mail te sturen aan The Gift.
Afhankelijk van het land waar een betrokkene woont en/of is gevestigd heeft een betrokkene ook nog het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie zie de Website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. In overeenstemming met het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens verzoekt The Gift een betrokkene eerst contact met haar op te nemen, teneinde te bezien of de klacht niet opgelost kan worden.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
The Gift behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op dezelfde pagina als waar deze privacyverklaring te vinden is bekend worden gemaakt. The Gift adviseert een betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt in februari 2024.

Naar boven